โครงการฝึกอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)

ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) โดยมี นายพงษภัทร แสงพิทูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และผศ.ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์ และดร.ศิริพร เพ็งจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมชีบีดี 2 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]