โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินผลสำเร็จโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินผลสำเร็จโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการนิเทศงานติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนผู้สูงอายุ และได้มีแผนการดำเนินงานจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินผลความสำเร็จโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการใช้เครื่องมือฯ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]