โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร พม. ( Train The Trainer) และผู้อำนวยการความสะดวกให้กับผู้รับบริการ (Help Desk)”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และสิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วม ”โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร พม. ( Train The Trainer) และผู้อำนวยการความสะดวกให้กับผู้รับบริการ (Help Desk)” ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2564 รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และทักษะ อาทิ ภารกิจหน้าที่ของ พม. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของ พม. และขยายผลการเป็นวิทยากรให้กับบุคลากรในสังกัด พม. และเพื่อพัฒนาบุคลากรที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการของ พม. ทำให้ประชาชนที่มาใช้บริการของ พม. มีความรวดเร็วและสามารถเข้าถึงบริการของ พม. อย่างทั่วถึง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]