โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับสมาชิกคณะทำงานสหวิชาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับสมาชิกคณะทำงานสหวิชาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และมอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้านาที่ ศปคม.สฎ เข้าร่วมอบรมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพ มีความเข้าใจในบริบทด้านวัฒนธรรมของผู้เสียหายฯ โดยยึดหลักผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นศูนย์กลางและเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกทีมสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]