โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในทศวรรษที่ 21

 23 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในทศวรรษที่ 21 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ สังข์ทอง ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน รับเกียรติจากนางจารุณี รัตนจินดา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]