โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 3/2566 

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนาฟื้นฟู การจัดสวัสดิการสังคม และการคุ้มครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส” โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 3/2566 ณ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]