โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 7/2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนาฟื้นฟู การจัดสวัสดิการสังคม และการคุ้มครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส” โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 7/2566 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 95 คน ณ วิทยาลัยการปกครองศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]