โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Excutive Coaching)

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Excutive Coaching) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)ณ ห้องประชุม อังศุสิงห์ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี ศาตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และเทคนิคการบริหารที่มีทศพิฐราชธรรมในศตวรรษที่ 21”


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]