โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการลงลายมือชื่อในการทำธุรกรรมแก่คนตาบอดในท้องถิ่น

วันที่ 17 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด นิเทศติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการลงลายมือชื่อในการทำธุรกรรมแก่คนตาบอดในท้องถิ่น ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคนพิการทางการมองเห็น รวม 50 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]