โครงการพัฒนากลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “ ครอบครัววิถีไม่ได้ความรุนแรงในครอบครัว”

วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการพัฒนากลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “ ครอบครัววิถีไม่ได้ความรุนแรงในครอบครัว” โดยมีนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ของคณะทำงาน ศพค./ศปก.ต และทีมสหวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างแกนนำที่ขับเคลื่อนงานด้านความรุนแรงในครอบครัวในระดับตำบล และส่งเสริมศักยภาพและเครือข่ายในระดับพื้นที่ ให้มีการทำงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน/แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยนายธนาภัฎ ดิษกุล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี(สาขาไชยา) เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ” ความรู้ทั่วไปทางกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว” นางจีรภรณ์ ผลแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “บทบาท OSCC ในการช่วยเหลือ ส่งต่อ ครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัว” และนางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ” แนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.ต./ศพค. ทีมสหวิชาชีพ สตรี บุคคลในครอบครัว วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้จัด รวมจำนวน 100 คน ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]