โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์ตาปี 

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 2546 และติดตามประเมินผลโครงการ ตามถโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์ตาปี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดพระโยค อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]