โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (รุ่นที่ 1)

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]