โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 “เทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์”

วันที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 “เทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์” (Strategic Thinking) รุ่น 2 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจขององค์กร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]