โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลย่านดินแดง

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้สูงอายุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลตำบลย่านดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน การขับเคลื่อนการปฏิรูปชุมชน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้สูงอายุให้ทราบถึงสิทธิและสวัสดิการ โดยมีผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 50 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]