โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ขับเคลื่อน อสม. สู่ อพม)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสติการสังคม ไต้กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ใหม่) รุ่นที่ 2 ในพื้นที่ ต.บ้านทำเนียบ อ.คืรีรัฐนิคม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัานทำเนียบ นำทีมโดย นายสาทร คงสกูล ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร้ธานี ทั้งนี้ นางวรรณทิพย์ สอนเนียบ ประธาน อพม. อำเภอคีรีรัฐนิคม กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาววล าลักษณ์ ตั้ซ้าย นักพัฒน าสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]