โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ขับเคลื่อน อสม. สู่ อพม)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ใหม่) รุ่นที่ 1 ในพื้นที่ ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว นำทีมโดย นายสาทร คงสกูล ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรัธานี คณะกรรมการชมรมฯ และประธาน อพม. ระดับอำเภอ/ตำบล ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]