โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ขับเคลื่อน อสม. สู่ อพม.)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ใหม่) ในพื้นที่ ต.ถ้ำสิงขร อ.คืรีรัฐนิคม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงขร นำทีมโดย นายสาธร คงสกูล ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัตสุราษฎรธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]