โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)รายใหม่

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) รายใหม่ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอไชยา ท่าฉาง และวิภาวดี จำนวน 100 คน ในการนี้ นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]