โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. ใหม่

       วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎระเบียบและบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และนางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและภารกิจของกรทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และวิทยากลุ่มร่วมกับนางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. ใหม่ โดยมีนายโกศล ศุทธางกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนาสาร กล่าวเปิดการอบรมและมอบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]