โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565-2566 ส่วนที่ 2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสกิจรัตน์ มังคลา นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมอบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565-2566 ส่วนที่ 2 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินผลตัวชี้วัดการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ และเทคนิคการลดใช้พลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของการลดใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 20


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]