โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 39 คน โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมีการแบ่งกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ในหัวข้อเทคนิคการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมและการประสานการส่งต่อ และหัวข้อการเก็บข้อมูลเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]