โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 84 คน โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้ออาสาสมัครแนวคิดและอุดมการณ์ ซึ่งมีการแบ่งกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ในหัวข้อเทคนิคการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมและการประสานการส่งต่อ และหัวข้อการเก็บข้อมูลเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]