โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน โดยมีเจ้าอาวาสวัดภูเขาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายเกี่ยวภารกิจหน้าที่ของ อพม. โดยมีการอบรมทำความเข้าใจ ในหัวข้อเทกนิคการเฝ้ระวังละเตือนภัยทางสังคมและการประสานการส่งต่อ และหัวข้อการเก็บข้อมูลเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ณ วัดภูเขาน้อย อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]