โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง

     วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 48 คน โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม มีการแบ่งกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ในหัวข้อเทคนิคการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม และการประสานการส่งต่อ และหัวข้อการเก็บข้อมูลเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]