โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ประจำปี 2565 วันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวันแห่งครอบครัวประจำปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ประจำปี 2565(วันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวันแห่งครอบครัวประจำปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 150 คน โดยได้มีการจัดเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “ พลังผู้สูงอายุและพลังครอบครัวกับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”(การป้องกันภัยจากการใช้สื่อหรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ 4+1 มิติ)(สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมและเทคโนโลยี) โดยมีผู้แทนหน่วยงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัด และนายทรงพล ชื่นอารมณ์(นายบานขายข่าว) สื่อมวลชนอาวุโส อสมท.102 Mhz สุราษฎร์ธานี โดยในงานได้มีการมอบโล่แก่ผู้สูงอายุ 1 ราย ผู้สูงอายุ 100 ปี 1 ราย ครอบครัวร่มเย็น จำนวน 3 ราย บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว 1 ราย ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมผู้สูงอายุ และการแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบประจำปี 2565


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]