โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมองค์ความรู้การส่งสริมความทำเทียมระหว่างเพศ จัดขึ้นโดย สภาเด็ก
และเยาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กล่าวรายงาน โดย นายสิรวิชญ์ อ่อนเกตุพล คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและคณะบริหารสภาเด็กและเยาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงศ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ รวม 100 คน มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมไทย โดย นายปฐภพ สุคนธจร หัวหน้างานประชาสมพันธ์ศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี การบรรยายให้ความรู้ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และกฎทมายที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ ได้มอบหมายให้ นางสวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสั่งคมและสวัสดิการ เป็นวิทยากร เรื่อง กระบวนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของจังหวัด ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]