โครงการสวัสดิการสังคมไทย : 20 ปี พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ

 วันที่ 30 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยนางจันทร์จิรา ชายหมัด เลขานุการกองทุนฯ เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรในโครงการสวัสดิการสังคมไทย : 20 ปี พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่องค์กร  ที่มีผลงานดีเด่น ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]