โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายจากคดีค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2

วันที่ 30-31สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายจากคดีค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการคัดแยกผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ โดยยึดหลักผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์เป็นศูนย์กลาง และบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคัดแยกผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานสอบสวนในสังกัดตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]