โครงการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมการประชุมชี้แจงการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]