โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วิภาวดีแกรนด์บอลรูม ตำบลบ้านอง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมี นายปิยะวุฒิ เครือจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันในด้านการประสานความร่วมมือและร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อประมวลกฎหมายยาเสพติด พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) และหัวข้อการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]