โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) และโครงการเผยแพร่คู่มือการใช้ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจะทำโครงการ CSR ของภาคธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมด้วย นายอาณกร ปลื้มสุทธิ์ รองประธาน CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) และโครงการเผยแพร่คู่มือการใช้ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจะทำโครงการ CSR ของภาคธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ณโรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีนาย อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบปะ ผู้เข้าร่วมโครงการ และนางสาวสุชาดา หมื่นกล้า รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานในการเปิดโครงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]