โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากร โครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม โดยมีนางจันทนี รักษ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีสภานักเรียน จำนวน 80 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่อง จิตอาสาและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัติย์ไทย บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน และความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิไตย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]