โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพม.ใหม่) งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายพงษภัทร แสงพิทูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพม.ใหม่) งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน โดยมีนางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์นักพัฒนาสังคม บรรยายในหัวข้อ “อุดมการณ์ ระเบียบ บทบาทภารกิจ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และบริการและบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” มีการแบ่งกลุ่มย่อย จำนวน 2 กลุ่ม ในหัวข้อ “เทคนิคการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม และการประสานส่งต่อ” และหัวข้อ “การเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)” ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]