โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพม.ใหม่) งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1

  วันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพม.ใหม่) งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 และบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดและอุดมการณ์งานอาสามัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน และนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “ระเบียบ บทบาทภารกิจ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และบริการและบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” มีการแบ่งกลุ่มย่อย จำนวน 2 กลุ่ม ในหัวข้อ “เทคนิคการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม และการประสานส่งต่อ” และ หัวข้อ “การเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]