โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี โดยมีนางวสุ ประดิษฐ์พร นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้สูงอายุและแกนนำชุมชนเข้าร่วมจำนวน 130 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]