โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ประจำงบประมาณ 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ประจำงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีตัวแทนนายจ้างเจ้าของสถานประก่อบการ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]