โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 รุ่นที่ 57 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 5-10 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 รุ่นที่ 57 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น โซเต็ล กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันพระประชาบดี ในการนี้ นายธนสุนทร สว่างสาสี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด-ปิด โครงการฯ พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]