โครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4

   ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ กรอบความคิด และทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวง พม. ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถาบันพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]