โครงการอบรมการจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management )

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management : FCM ) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางระดับครัวเรือน” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม “การจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management : FCM) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางระดับครัวเรือน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management : FCM) และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยกันทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน รวม 70 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.โสภา อ่อนโอภาส นักวิชาการสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบำบัดอิสระ และอาจารย์ นัสรินทร์ แซสะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]