โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในสถานศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในสถานศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่าย และให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการทำงานด้านอาสาสมัคร งานด้านการจัดสวัสดิการและการพัฒนาสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง พม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]