โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ อำเภอเคียนซา

   วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ อำเภอเคียนซา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน โดยมีนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]