โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอพนม ประจำปี 2565

   วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอพนม ประจำปี 2565 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 280 คน โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]