โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR) สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอาง โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR) สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Webex


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]