โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่ได้รับมอบหมายในแต่ละจังหวัด และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]