โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจวรรณ ขวัญเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี และ นางสุดาวรรณ จันทรเสนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านระบบ ZOOM Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]