โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 ณ อาคารองค์การบริหารส่วนตำบนสินปุน อำเภอพระแสง โดยมี นายภาคภูมิ ติณพันธ์ นายกองค์การบริหารตำบนสินปุน เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว จำนวน 200 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]