โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่และพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่และพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และเป็นวิทยากรบรรยาย  โดยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]