โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนชุมชนและสังคม และบำเพ็ญประโยชน์บริเวณวัดคลองตาล

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม/จิตอาสา904 รหัส 4- ก134 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่จิตอาสาของเด็กและยาวชน และความเป็นผู้นำของเยาวชน และความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตย์ไทย ในโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนชุมชนและสังคม จัดโดยเทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเวียงเละพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 5 แห่ง รวม 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม และภาคบ่ายเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดในวัดคลองตาล ร่วมกันสร้างความสามัคคีต่อเด็กและเยาวชน และสร้างความตระหนักรู้ถึงการมีจิตอาสาในการดูแลรักษาความสะอาดของฟื้นที่สาธารณะร่วมกัน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]