โครงการเผยแพร่ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรหัวข้อ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ในโครงการเผยแพร่ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยเทศบาลเมืองท่าข้าม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่จำนวน 100 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]