โครงการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

 วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดการประชุม 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]